کتابچی
استاد فراز توکلی
کتابها
  • مولف دی‌وی‌دی‌های آموزشی گاج (مخ)
سابقه آموزشی
  • دبیر پروازی شهرهای مختلف ایران؛ اصفهان، کرمان، بم، گرگان
  • دبیر دبیرستان‌های برتر ایران؛ البرز ماندگار، معلم، فریده سلیمی، دانشجو، شمیم عرفان، هدف
  • دبیر آموزشگاه‌های برتر ایران؛ راه‌اندیشه، هنرهای زیبا، بعثت
سابقه تحصیلی
  • دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
تالیفات
  • مولف دی‌وی‌دی‌های آموزشی گاج (مخ)
استاد فراز توکلی