کتابچی
استاد مهدی علمدار
سابقه آموزشی
  • کارشناس طراحی صنعتی از دانشگاه علم و صنعت
  • کارشناس ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران
  • سابقه ۲۵سال تدریس ترسیم فنی در آموزشگاه ها و هنرستانه
  • تالیف کتاب ۱۲۰۰تست ترسیم فنی ۱۳۸۲
استاد مهدی علمدار