انتشارات کانون اندیشه جوان

کتاب‌های پرفروش کانون اندیشه جوان

٪۱۰

از حاجی واشنگتن تا حاج کاظم: ژانرهای سینمایی در ایران

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

هری پاتر و غول چراغ جادو: بررسی و نقد رمان و فیلم‌های هری پاتر

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

دیپلماسی بی‌کراوات: جستاری در منافع ملی ایران

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰

یادداشت‌های یک‌تروریست

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان

عقلانیت معرفت از دیدگاه علم‌شناسی پوپر

٪۱۰

جامه پیامبر: لباس روحانیت

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

سایبر سواری با کلاه ایمنی: اخلاق فضای مجازی

۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰

تو افسرده نیستی: مهارت مبارزه با خلق منفی

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

شاعر هشت هزار ساله: سیری در افکار و اشعار احمد عزیزی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیرعامل زندگی: مدیریت مرد در خانواده و کارآمدی آن

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

رویای وارونگی: نقد و بررسی سوررئالیسم در ادبیات و هنر

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

زن و جایگاه ارزشی

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

لبخندهای بی‌لهجه: بررسی شادی در اسلام و روان‌شناسی

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

پیکرهای کرایه‌ای: مسئله تناسخ از دیروز تا امروز

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

انسان در رمان: با نگاهی به ادبیات داستانی روسیه و ایران

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰

نور، صدا…: موقعیت مکان در سینما

۱۹۰۰۰ ۱۷۱۰۰ تومان
٪۱۰

مجموعه مقالات سرمایه‌داری: نقد و بررسی

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان

کتاب‌های جدید کانون اندیشه جوان