انتشارات سوفیا

کتاب‌های پرفروش سوفیا

٪۱۰

تفسیر معاصرانه قرآن کریم

۱۷۰۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی (۴) (بخش دوم)

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

ارض ملکوت

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی (جلد ۴)

۱۹۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

عشق‌الهی

۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

دانشنامه فلسفه اخلاق

۱۹۵۰۰۰ ۱۷۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

معبد و مکاشفه

۱۶۰۰۰۰ ۱۴۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

واقع‌انگاری رنگ‌ها و علم میزان

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

پارسی‌گویی در تصوف

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه

۷۲۰۰۰ ۶۴۸۰۰ تومان
٪۱۰

کیمیای خرد

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

گلشن حقیقت

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

دانشنامه زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر

۹۸۰۰۰ ۸۸۲۰۰ تومان
٪۱۰

محمد مرد خدا

۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰

چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی (جلد۲)

۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

دانشنامه فلسفه دین

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

درآمد به متافیزیک (متن و شرح)

۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ توفیق

۹۸۰۰۰ ۸۸۲۰۰ تومان

کتاب‌های جدید سوفیا