انتشارات گستره

کتاب‌های پرفروش گستره

٪۱۰
پیدایش دولت صفوی
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار
۲۹۵۰۰ ۲۶۵۵۰ تومان
٪۱۰
تاثیر علم در اندیشه
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
مقدمات بالینی در روانکاوی لکان
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
مقدمه‌ای بر خوانش لکانی: ناخودآگاه ساختاریافته همانند زبان
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
آغاز و فرجام سومریان
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
هم بودی دین و هنر در ایران باستان
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ‌نگاری در ایران
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
مروارید خلیج فارس
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
مبانی مطالعات رسانه
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار، ۱۱۲۱۵ - ۱۳۳۲ه. ق)
۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰
گفتارهای ایران شناسی
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
لکان راهنمایی برای مبتدیان
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
چالش‌هایی برای سیاست و علم اخلاق
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخنگاری در اسلام
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
نقد و نظری در علوم‌انسانی و اجتماعی
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ کیش زرتشت
۱۹۵۰۰۰ ۱۷۵۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید گستره