بیا از کتابچی بگیر

انتشارات چیمن

کتاب‌های پرفروش چیمن

٪۱۰
پایان کم درآمدی آغاز توانگری
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
قدم‌هایی که برداشتیم
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان
٪۱۰
آناتومی یوگا به زبان ساده
۴۴۵,۰۰۰ ۴۰۰,۵۰۰ تومان
٪۱۰
پرتو بر یوگا
۷۰۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان
فراوانی: کتابچه کار تجربی
٪۱۰
آسانا، پرانایاما، مودرا، باندا (ساتیاناندا یوگا)
۶۵۰,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
پرانایاما، انرژی حیاتی در یوگا
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ابزارهای یوگا ۳
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
فنون و مبانی آموزش یوگا
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
یوگا و آیورودا
۲۹۰,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
تشخیص و درمان در آیورودا
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان
٪۱۰
آشتانگا یوگا و آناتومی به زبان ساده (سری مبتدی)
۴۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
یوگا در حرکت
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان
٪۱۰
پرتویی بر پرانایاما
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
روش طراحی کلاس یوگا: طراحی کلاس‌های هدفمند در یوگا
۵۲۰,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ تومان
روش طراحی تمرین یوگا
٪۱۰
خودآموز ماساژ روی کف پا و دست
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
یوگا و سندرم فیبرومیالژپا (FMS)
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید چیمن