انتشارات نگیما

کتاب‌های پرفروش نگیما

٪۱۰

ساعت سرخ در ساعت ۲۵

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰

خانواده بی‌آموزش، خانواده بی‌پرورش

۱۱۵۰۰ ۱۰۳۵۰ تومان
٪۱۰

خط مرزی (مجموعه داستان)

۱۳۰۰۰ ۱۱۷۰۰ تومان
٪۱۰

فردوسی، اسطوره و رئالیسم

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰

ناشناخته‌های حیوانی در درام مدرن

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰

قانون قبیله پدری

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

آخرین شیطان

۲۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰ تومان
٪۱۰

پنجاه داستان خیلی خیلی کوتاه

۹۵۰۰ ۸۵۵۰ تومان
٪۱۰

مریلا (مجموعه داستان)

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

رفع تهمت از پدرم آدم(ع)

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

راز سکوت (رمان)

۲۶۵۰۰ ۲۳۸۵۰ تومان
٪۱۰

بازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰

جاده لغزنده است (پنج نمایشنامه)

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

هیچ آینه‌ای تکرار من نیست (مجموعه شعر)

۴۰۰۰ ۳۶۰۰ تومان
٪۱۰

سیر استعاره در شعر امروز

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

به دنیا آمدند، کارکردند و مردند (دو نمایشنامه)

۱۱۵۰۰ ۱۰۳۵۰ تومان
٪۱۰

نیچه در قرن بیستم

۱۵۵۰۰ ۱۳۹۵۰ تومان
٪۱۰

اگر من زرافه بودم (قصه‌های مردمی روسی)

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان

کتاب‌های جدید نگیما