انتشارات فراانگیزش

کتاب‌های پرفروش فراانگیزش

٪۱۰
روش‌های آماری در علوم رفتاری
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰
نیمه نشکفته من: مردان عاشق، یافتنی یا ساختنی
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
مهارتهای زندگی تحصیلی
۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
روش‌های تغییر رفتار رفتار درمانی و شناختی - رفتاری
٪۱۰
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰
روانشناسی ازدواج
۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰
سونامی کیفیت در مدارس
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
گام‌های درمان عقلانی هیجانی - رفتاری الیس
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
مشاوره تحصیلی
۸۵۰۰ ۷۶۵۰ تومان
٪۱۰
تکنیک‌های کار با جامعه
۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰
عاشق شدن هنر نیست، عاشق ماندن هنر است
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی
۱۱۵۰۰۰ ۱۰۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
درون و برون سطل خاکروبه
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
مشاورهٔ رابطه‌ای برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
واقعیت درمانی
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
ز مثل… زندگی
۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰
درمان شناختی - رفتاری اختلال افسردگی
۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰
مبانی جامعه‌شناسی با تاکید بر جامعهٔ ایران
۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید فراانگیزش