انتشارات طلایه پرسو

کتاب‌های پرفروش طلایه پرسو

٪۱۰

مانیفست کمونیست

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

سوسیالیسم

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مارکسیسم وتروریسم

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰

انقلابی که به آن خیانت شد

۵۱۰۰۰ ۴۵۹۰۰ تومان
٪۱۰

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

در عصر احتضار سرمایه‌داری

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

ما بردگان تا به کجا آمده‌ایم!

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

انسان و سوسیالیسم در کوبا

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

اعتلای زن و انقلاب آفریقا

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

فمینیسم و جنبش مارکسیستی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

گام‌های امپریالیسم به سوی فاشیسم و جنگ

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

سرمایه داری و تخریب محیط زیست

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

لنین و انقلاب اکتبر

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

تحول آن‌ها و تحول ما

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

مبارزه طبقاتی و نبرد برای حقوق سیاهان

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

آیا آن‌ها پولدارند چون باهوشند؟

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

پنج کوبایی از زندگی‌شان در درون طبقهٔ کارگر آمریکا سخن می‌گویند

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

کوبا و انقلاب آیندهٔ آمریکا

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید طلایه پرسو