انتشارات رهرو پویا

کتاب‌های پرفروش رهرو پویا

٪۱۰

طنزهای ملل: طنزهای فرانسوی

۴۲۰۰۰ ۳۷۸۰۰ تومان
٪۱۰

رمز موفقیت در تدوین برنامهٔ فعالیت‌های اقتصادی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت فراقسمتی، یا، مدیریت غیرمستقیم

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

استراتژی فروش

۵۸۰۰۰ ۵۲۲۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه استراتژی رقابتی خود را برنامه‌ریزی کنید

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش، جذب و وفادارکردن همکار جدید

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

ایجاد انگیزهٔ نوآوری برای همه افراد در شرکت

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

بهینه‌سازی واحد کاری

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

پرورش شایستگی‌ها برای یک گروه پیشرو

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

پروسهٔ قبول مسئولیت جدید مدیریت

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

تحریک خلاقیت در گروه خود

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

تفویض مسئولیت و پرورش کارکنان مسئول

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

کار کردن در محیط چند فرهنگی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

شناخت و آمادگی مواجه با خطرهای پروژه

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت اولویت‌ها

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت پروژه

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت پیشرفت

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت کردن افراد خود

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید رهرو پویا