انتشارات شرکت بهمن برنا

کتاب‌های پرفروش شرکت بهمن برنا

٪۱۰

فوکو و گفتگوی اجتماعی

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

کاربرد نظریه‌های اجتماعی در روش‌شناسی تحقیق

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

رویکردی تحلیلی به جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

نگاهی جامعه‌شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد

۵۰۰۰ ۴۵۰۰ تومان
٪۱۰

جامعه‌شناسی ارتباطات در جهان معاصر

۴۷۰۰۰ ۴۲۳۰۰ تومان
٪۱۰

جامعه‌شناسی دینی در شرق باستان

۵۸۰۰ ۵۲۲۰ تومان
٪۱۰

درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی

۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰

بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی دوران مدرنیتهٔ اخیر

۲۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰ تومان
٪۱۰

درسنامهٔ روش تحقیق (با رویکرد علوم انسانی)

۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰

جامعه شناسی فرهنگی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

روش‌های پژوهش مطالعهٔ موردی

۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰

مفاهیم کلیدی در جامعه‌شناسی

۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰

جامعه‌شناسی کارآفرینی

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

تله‌های فروش

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

فراز و نشیب تمدن اسلامی

۵۸۰۰ ۵۲۲۰ تومان
٪۱۰

جامعه‌شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

رئالیسم جادویی

۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید شرکت بهمن برنا