ارسال رایگان و تخفیف

انتشارات شرکت بهمن برنا

کتاب‌های پرفروش شرکت بهمن برنا

٪۱۰
جامعه شناسی فرهنگی
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
جامعه‌شناسی دینی در شرق باستان
۵۸۰۰ ۵۲۲۰ تومان
٪۱۰
فوکو و گفتگوی اجتماعی
۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰
جامعه‌شناسی ارتباطات در جهان معاصر
۴۷۰۰۰ ۴۲۳۰۰ تومان
٪۱۰
کاربرد نظریه‌های اجتماعی در روش‌شناسی تحقیق
۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰
رویکردی تحلیلی به جامعه‌شناسی آموزش و پرورش
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰
بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی دوران مدرنیتهٔ اخیر
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
نگاهی جامعه‌شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد
۵۰۰۰ ۴۵۰۰ تومان
٪۱۰
درسنامهٔ روش تحقیق (با رویکرد علوم انسانی)
۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰
جامعه‌شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
جامعه‌شناسی کارآفرینی
۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰
مبانی و نظریه‌های جامعه‌شناسی شهری
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
روش‌های پژوهش مطالعهٔ موردی
۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰
مفاهیم کلیدی در جامعه‌شناسی
۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰
کارآفرینی اجتماعی
۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰
چهارده متفکر مسلمان
۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید شرکت بهمن برنا