انتشارات فرزین

کتاب‌های پرفروش فرزین

٪۱۰

بیاین با هم بازی کنیم

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

تئوری بنیادی شطرنج

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

درسنامه تاکتیک‌ها وترکیب‌های شطرنج برای کودکان و نوجوانان

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

تئوری شروع بازی شطرنج

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

آخر بازی کرس

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

درسنامه تاکتیک‌ها و ترکیب‌های شطرنج…

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

هنر ترکیب

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

راه استادی در شطرنج

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

درسنامه تاکتیک‌ها وترکیب‌های شطرنج…

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان
٪۱۰

درسنامه تاکتیک‌ها وترکیب‌های شطرنج…

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

حرکات نامرئی در شطرنج

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

تمرین‌های کاربردی شطرنج: ۶۰۰ درس از تاکتیک تا استراتژی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

استراتژی مدرن شطرنج از کلاسیک تا اولترادینامیک

۷۵۰۰ ۶۷۵۰ تومان
٪۱۰

آچمزی

۳۵۰۰ ۳۱۵۰ تومان
٪۱۰

بیایید شطرنج بازی کنیم (۲)

۲۵۰۰ ۲۲۵۰ تومان
٪۱۰

استراتژی آخر بازی

۹۵۰۰ ۸۵۵۰ تومان
٪۱۰

تئوری آخر بازی‌های رخ

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

درسنامه شطرنج

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید فرزین