بنر اساتید

انتشارات تیزهوشان

کتاب‌های پرفروش تیزهوشان

٪۱۰
۱۳۰۰ تست ششم دکتر شاکری تیزهوشان
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳۰۰ تست اول ابتدایی دکتر شاکری تیزهوشان
۲۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳۰۰ تست نهم دکتر شاکری تیزهوشان
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳۰۰ تست پنجم ابتدایی دکتر شاکری تیزهوشان
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳۰۰ تست چهارم ابتدایی دکتر شاکری تیزهوشان
۳۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳۰۰ تست دوم ابتدایی دکتر شاکری
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳۰۰ تست سوم ابتدایی دکتر شاکری
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
پرسش‌های مفهومی هوش پیش دبستان
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
بازی‌های هوش پنجم دبستان تیزهوشان
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۰۱ بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی سوم ابتدایی
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳ آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه پنجم ابتدایی ریاضی تیزهوشان
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳ آزمون تحلیلی شب امتحانی عربی هشتم تیزهوشان
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳۰۰ تست هشتم دکتر شاکری تیزهوشان
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
هوش و استعداد تحلیلی ششم
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
مهارت‌های ریاضی پیش دبستان تیزهوشان
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ویتامین سه ریاضی و علوم اول ابتدایی تیزهوشان
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان
٪۱۰
۱۳ آزمون تحلیلی شب امتحانی پایه چهارم ابتدایی هدیه‌های آسمان و قرآن تیزهوشان
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
هوش و استعداد تحلیلی جامع ششم دکتر شاکری
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید تیزهوشان