انتشارات مخاطب

کتاب‌های پرفروش مخاطب

٪۱۰

روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

روش تحقیق در علم حقوق (به زبان ساده)

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

قانون هواپیمایی کشوری در نظم حقوقی کنونی

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

نگرشی بر حقوق کیفری اطفال

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

حقوق شهروندی در نظام قضایی

۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

نگاهی نو به آسیای میانه و تحولات آن

۱۳۰۰۰ ۱۱۷۰۰ تومان
٪۱۰

نظریه مقاومت و نظریه‌های غربی روابط بین‌المللفارسی

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

نظریه دوستی اسلامی

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰

بررسی و نقد پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم

۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰

نقد مبانی فلسفی حقوق بشر

۸۴۰۰ ۷۵۶۰ تومان
٪۱۰

اندیشه اجتماعی در متون اسلامی

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

چین و آسیای مرکزی

۱۹۵۰۰ ۱۷۵۵۰ تومان
٪۱۰

فراز و فرود اسلام‌گرایان درترکیه

۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰

اجتهاد و سیاست

۱۸۵۰۰ ۱۶۶۵۰ تومان
٪۱۰

نگاهی نو به دین و سیاست در نظام بین‌الملل کنونی

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

ارتش و مردم

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان

کتاب‌های جدید مخاطب