انتشارات اریش

کتاب‌های پرفروش اریش

٪۱۰
دیدار با شاعران
۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰
زندگی سه باره آنتیگونه
۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰
دینداری خوب
۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰
قلب قرآن
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
دیدار با آقای آبی
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
آژاکس و یک نمایشنامه دیگر
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
چه گه‌وارا Che Guevara (و یک نمایشنامه دیگر
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
باد جایی خسته خواهد شد
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
داستان‌هایی با عطر چای
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
داستانهایی با عطر قهوه
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
یادداشت‌هایی در باب کشف منطق ناخودآگاه جمعی
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
زبان، ذهن، معنا: مباحثی در معناشناسی شناختی
۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
٪۱۰
بیست دقیقه خوشبخت (مجموعه داستان کوتاه)
۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰
شهر فرنگ
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
پاشویه (کاریکلماتور)
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
اظهارنامه‌ها
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
صدها احساس نهفته
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
مرغ دریایی به عقب پرواز می‌کند
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید اریش