انتشارات جوینده

کتاب‌های پرفروش جوینده

٪۱۰

چیستی ارتباطات سیاسی؟!

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

اخبار جعلی

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

عرفان در ادیان جهان

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

کتاب علم

۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

واژه‌شناسی اسامی ماه‌های شمسی ایرانی

۷۰۰۰ ۶۳۰۰ تومان
٪۱۰

عمل‌گرایی…

۴۶۰۰۰ ۴۱۴۰۰ تومان
٪۱۰

رهبران و پیروانشان در جهانی خطرناک (روانشناسی رفتار سیاسی)

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان
٪۱۰

سیاست خارجی چین (دوره اصلاحات)

۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰

معنای معناها

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

نقش گیاهان دارویی در بیماری‌های زنان

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

پژوهشی پیرامون نظام دینی و اخلاقی در مهابهاراتا

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

خاورمیانه آیا فرو می‌پاشد؟

۲۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰ تومان
٪۱۰

شمشیر تازیان و سقوط ایران

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

از خشونت تا دموکراسی (مقدمه‌ای بر حل و فصل منازعات)

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

وفاداری والاتر

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

سعودی‌های غیرخودی (شیعیسم، مخالفت و فرقه گرایی)

۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰

رئالیسم سعود

۵۸۰۰۰ ۵۲۲۰۰ تومان
٪۱۰

سیاست‌ها و حکومت‌های مقایسه‌ای

۹۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید جوینده