انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کتاب‌های پرفروش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

٪۱۰
اصول تسهیل‌گری و ویژگی‌های تسهیل‌گر حلقه کندوکاو
۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
زندگی سراسر فهم مسئله است
٪۱۰
درآمدی بر ایران‌شناسی
۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان
٪۱۰
ارزشیابی در فلسفه برای کودکان
۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰
داستانی برای کندوکاو
۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
٪۱۰
مبانی و کارکردهای حلقه کندوکاو
۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰
فلسفه در کلاس درس
۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰
متن کامل طومارهای بحرالمیت، آثار فرقه‌ای
۱۲۴۰۰۰ ۱۱۱۶۰۰ تومان
٪۱۰
به کودکان اعتماد کنیم
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
فرهنگ کوچک زبان پهلوی
۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
حلقه کندوکاو اخلاقی
۱۴۵۰۰ ۱۳۰۵۰ تومان
٪۱۰
علم‌ورزی در حلقه کندو کاو
۱۴۵۰۰ ۱۳۰۵۰ تومان
٪۱۰
جامعه باستان
۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ تومان
٪۱۰
تفکر انتقادی در کلاس درس
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
پیکسی داستانی فلسفی برای کودکان مقطع ابتدایی
۲۱۰۰۰ ۱۸۹۰۰ تومان
٪۱۰
الحکمه الاشراقیه (جلد ۲)
۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
ارتباط با کودکان از طریق داستان
هرکجا که دلیل ما را برد

کتاب‌های جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی