انتشارات ژرف

کتاب‌های پرفروش ژرف

٪۱۰
زیبایی‌شناسی و سیاست
۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰
قومیت٬ ناسیونالیسم و جوامع غیرغربی: مارکس در باب جوامع پیرامونی
۴۷۰۰۰ ۴۲۳۰۰ تومان
٪۱۰
بیدارزنی و ملی‌گری در جهان سوم
۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
شورش خرد: فلسفهٔ علمی و دانش نوین
٪۱۰
گرامشی؛ میراث انقلابی
۲۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰ تومان
٪۱۰
مارکس و اخلاق: مقاله‌هایی دربارهٔ فلسفهٔ اخلاق در اندیشهٔ مارکس
۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰
نگری: امپراتوری، مبارزه طبقاتی و جنبش خودبخودی
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ
۷۲۰۰۰ ۶۴۸۰۰ تومان
٪۱۰
نظریه‌ها و روایت‌ها: تاملی در باب فلسفهٔ تاریخ
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
نقد پست‌مدرنیسم: ردیه‌ای مارکسیستی
۱۳۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
نیروهای کار: جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
منتخب غزل فارسی از شهید بلخی تا فصیح‌الزمان شیرازی
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
زنان در بازار کار
۴۸۰۰۰ ۴۳۲۰۰ تومان
کی میگه من خرم
٪۱۰
شاهنامه فردوسی
۱۹۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰ تومان
فناوری اطلاعات جغرافیایی (GIT)
چهره‌های اثرگذار معاصر
٪۱۰
منتخب شاهنامه فردوسی همراه با نثر
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید ژرف