انتشارات ژرف

کتاب‌های پرفروش ژرف

٪۱۰

زیبایی‌شناسی و سیاست

۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰

شورش خرد: فلسفهٔ علمی و دانش نوین

۹۸۰۰۰ ۸۸۲۰۰ تومان
٪۱۰

گرامشی؛ میراث انقلابی

۲۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰ تومان
٪۱۰

بیدارزنی و ملی‌گری در جهان سوم

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰

مارکس و اخلاق: مقاله‌هایی دربارهٔ فلسفهٔ اخلاق در اندیشهٔ مارکس

۳۲۰۰۰ ۲۸۸۰۰ تومان
٪۱۰

نگری: امپراتوری، مبارزه طبقاتی و جنبش خودبخودی

۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰

گزیده‌هایی از رزا لوکزامبورگ

۷۲۰۰۰ ۶۴۸۰۰ تومان
٪۱۰

قومیت٬ ناسیونالیسم و جوامع غیرغربی: مارکس در باب جوامع پیرامونی

۴۷۰۰۰ ۴۲۳۰۰ تومان
٪۱۰

نظریه‌ها و روایت‌ها: تاملی در باب فلسفهٔ تاریخ

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

نقد پست‌مدرنیسم: ردیه‌ای مارکسیستی

۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰

نیروهای کار: جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از ۱۸۷۰

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

منتخب غزل فارسی از شهید بلخی تا فصیح‌الزمان شیرازی

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان

کی میگه من خرم

شاهنامه فردوسی

فناوری اطلاعات جغرافیایی (GIT)

٪۱۰

چهره‌های اثرگذار معاصر

۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰

منتخب شاهنامه فردوسی همراه با نثر

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان

فرهنگ نام

کتاب‌های جدید ژرف