انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

کتاب‌های پرفروش موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

٪۱۰
زنده‌باد فساد
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
مشروطه ایران و عثمانی؛ بررسی تطبیقی
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
حیات سیاسی اجتماعی و فرهنگی آخوندخراسانی مجتهد عصر مشروطه
۹۸۰۰۰ ۸۸۲۰۰ تومان
٪۱۰
گفتمان، پادگفتمان و سیاست
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
سخنگوی شرق و غرب
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
شهریار ایرانی
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
ایران در چشم‌انداز ۱۴۰۰
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
بازخوانی بیستون
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
نهضت مشروطیت در کرمانشاهان
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
ایران در قرن ۲۱
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
زن ایرانی در نشریات مشروطه
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
خلیج فارس فرهنگ و تمدن
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
علم و مدرنیته ایرانی
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
ایران و خاورمیانه بزرگ (مجموعه مقالات).
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
تکنولوژی، فرهنگ و رقابت‌پذیری، تحولات و اقتصاد سیاسی جهان
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
دین، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز
مفهوم عدالت
٪۱۰
سیر فلسفه در ایران اسلامی
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی