انتشارات جاودانه

کتاب‌های پرفروش جاودانه

How to Write Academically

٪۱۰

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی

۳۳۰۰۰ ۲۹۷۰۰ تومان
٪۱۰

قانون مجازات اسلامی معرب (اعراب گذاری شده)

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

مجموعه قوانین کاربردی حقوقی- کیفری

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
٪۱۰

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر رفتار قضات

۴۰۰۰ ۳۶۰۰ تومان
٪۱۰

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی

۳۰۰۰ ۲۷۰۰ تومان
٪۱۰

شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

قوانین و مقررات قانون کار - بیمه بیکاری

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

گواهی حصر وراثت در رویه قضائی

۵۰۰۰ ۴۵۰۰ تومان
٪۱۰

مجموعه قوانین و مقررات جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و بیمه

۴۰۰۰ ۳۶۰۰ تومان
٪۱۰

مجموعه قوانین و مقررات وصیت و ارث

۶۰۰۰ ۵۴۰۰ تومان
٪۱۰

حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲…

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

قوانین و مقررات مسکن و ساختمان

۷۵۰۰ ۶۷۵۰ تومان
٪۱۰

حقوق جزای عمومی ۳

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴

۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰

شکوه هخامنشیان در سفرنامه فیثاغورس

۱۷۰۰ ۱۵۳۰ تومان
٪۱۰

قوانین و مقررات مربوط به امور زندان - زندانیان

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید جاودانه