بازگشت هزینه کتاب‌های کمک درسی کنکور ۱۴۰۱

انتشارات حتمی

کتاب‌های پرفروش حتمی

٪۱۰
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
۳۲۵۰۰ ۲۹۲۵۰ تومان
٪۱۰
کینزیولوژی
۷۹۹۰۰ ۷۱۹۱۰ تومان
٪۱۰
بانک جامع کنکور کاردانی به کارشناسی‌تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
۳۹۱۰۰ ۳۵۱۹۰ تومان
٪۱۰
ژیمناستیک ریتمیک
۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰
علم تمرین
۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰
زمان‌بندی تغذیه برای رسیدن به اوج عملکرد ورزشی
۲۵۱۰۰ ۲۲۵۹۰ تومان
٪۱۰
اصول، مبانی و اهداف ورزش معلولان
۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰
مبانی آموزش تمرینات اصلاحی
۴۹۹۰۰ ۴۴۹۱۰ تومان
٪۱۰
فیزیولوژی انسانی
۲۸۹۰۰ ۲۶۰۱۰ تومان
٪۱۰
توسعه برنامه‌های موفق بازاریابی ورزشی
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
پویایی‌های گروهی (موضوعات معاصر)
۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰
ورزش و شخصیت
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی
۲۹۲۰۰ ۲۶۲۸۰ تومان
٪۱۰
فعالیت ورزشی و سرطان با تاکید بر بهبود تندرستی و کیفیت زندگی
۱۸۵۰۰ ۱۶۶۵۰ تومان
٪۱۰
مبانی روانی - اجتماعی درتربیت بدنی
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی
۲۲۹۰۰ ۲۰۶۱۰ تومان
٪۱۰
فیزیولوژی و متابولیسم سلولی فعالیت ورزشی
۱۷۵۰۰ ۱۵۷۵۰ تومان
٪۱۰
مبانی قلب و عروق آناتومیک- فیزیولوژیک- بالینی
۱۹۹۰۰ ۱۷۹۱۰ تومان

کتاب‌های جدید حتمی