انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

کتاب‌های پرفروش دفتر پژوهش‌های فرهنگی

٪۱۰
ژاپن، دیروز و امروز
۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
دنیای سوفی: داستانی درباره تاریخ فلسفه
٪۱۰
ارنست کاسیرر فیلسوف فرهنگ
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
استراتژی دیجیتال مارکتینگ
۹۹۰۰۰ ۸۹۱۰۰ تومان
٪۱۰
حضور کیفی نور در معماری قدیم ایران: هستی، چگونگی؛ ویژگی
۹۹۰۰۰ ۸۹۱۰۰ تومان
٪۱۰
لوسین لوی - برول و مسئله ذهنیت‌ها
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
میدان بهارستان: تجربه نووارگی در فضای شهری ایران
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰
مارتین هایدگر
۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰
توغ‌های ایرانی
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
شکل‌گیری استراتژی
۳۹۰۰۰ ۳۵۱۰۰ تومان
٪۱۰
هوشمندی استراتژیک
۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰
اطلس گویش‌شناختی قصران داخل
۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰
سنگلج
۲۲۰۰۰ ۱۹۸۰۰ تومان
٪۱۰
اندیشیدن به آینده
۱۵۵۰۰۰ ۱۳۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
ایرانشر
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
«خانه» در فرهنگ ایرانی (مفاهیم و بعضی از کاربردها)
۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰
خواجه نصیرالدین طوسی
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
خطوط و نظامهای نوشتاری در ایران باستان
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید دفتر پژوهش‌های فرهنگی