انتشارات پل فیروزه

کتاب‌های پرفروش پل فیروزه

٪۱۰
بلوچستان در دانشنامه ایرانیکا
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
شهادت‌نامه‌های سریانی مسیحیان ایران
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
بحرین؛ یادی از آن استان آشنای گم‌شده
۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰
گیتار کلاسیک همسو با طبیعت
۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰
باستان‌شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان
۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰
موسیقی‌شناسی قومی: تاریخی‌نگری موسیقی ایران
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
کاوش در تپه بمپور
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
نگاه فرانسوی به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹
۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰
بیست سال در ایران: روایتی زندگانی در دوران سه پادشاه
۵۸۰۰۰ ۵۲۲۰۰ تومان
٪۱۰
ایران در بازی بزرگ
۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰
قوم‌شناسی بلوچ
۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰
فرویدخوانی
۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰
بلک‌نت
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
حق تنبلی
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰
سایه
۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰
بلوچستان ناکاویده
۱۱۰۰۰۰ ۹۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
بلوچستان در سفرنامه‌های خانواده سایکس
۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰
موسی(ع) در متون عرفانی فارسی
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان

کتاب‌های جدید پل فیروزه