انتشارات مهر و دل

کتاب‌های پرفروش مهر و دل

٪۱۰

ریشه‌های سنگ: شعرهای سپید

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

من معاصرم با فکرهایی که لهجه دارند

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

برفی‌ترین آغوش: گزیدهٔ غزل‌ها از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

خسته باشی دل تو مرگ بخواهد اما…

۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰

مراقبت از تاریکی: مجموعهٔ شعر مرکب حرکت

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

خرمالویی بر شانهٔ پاییز

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

اینجا نیروی جاذبه کمتر است: گزیدهٔ شعرها

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

سایهٔ شکوفه‌های آلو

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

ماه با دمپایی ابری‌اش

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

دلریخته

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

پنجره‌های خسته

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

عیلام بعد از حملهٔ آشوربانیپال

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

سپید… سر خط: گزیدهٔ شعر سپید

۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰

ققنوس ۱: مجموعه شعرهای کلاسیک شاعران انجمن ادبی ققنوس

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

غزل… سر خط: گزیدهٔ شعر کلاسیک

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

ققنوس ۲: مجموعهٔ شعرهای سپید شاعران انجمن ادبی ققنوس

۳۶۰۰۰ ۳۲۴۰۰ تومان
٪۱۰

محوریت فرم در غزل‌های منوچهر نیستانی (ابداع‌ها و تاثیرات)

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان
٪۱۰

هیچ سکه‌ای کهف من نیست

۱۶۰۰۰ ۱۴۴۰۰ تومان

کتاب‌های جدید مهر و دل