بیا از کتابچی بگیر

انتشارات دانش پژوهان جوان

کتاب‌های پرفروش دانش پژوهان جوان

٪۱۰
رکن سوم بازار
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
استراتژیست دانش پژوهان جوان
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
الفبای جبر در المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان
٪۱۰
فیزیک نهم دانش پژوهان جوان
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان
٪۱۰
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول دانش پژوهان جوان
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۶,۲۰۰ تومان
٪۱۰
مقدمه‌ای بر کیهان شناسی نوین دانش پژوهان جوان
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان
٪۱۰
واگرایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان
٪۱۰
الفبای نجوم کروی دانش پژوهان جوان
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد دوم دانش پژوهان جوان
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان
٪۱۰
استراتژی‌های حل مساله جلد اول دانش پژوهان جوان
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان
٪۱۰
زیست شناسی و زمین شناسی نهم
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان
٪۱۰
شیمی نهم دانش پژوهان جوان
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان
٪۱۰
مسائل فیزیک عمومی ایرودوف جلد دوم دانش پژوهان جوان
۶۷,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰ تومان
٪۱۰
الفبای نور هندسی دانش پژوهان جوان
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان
٪۱۰
اصول و مبانی فیزیولوژی جلد اول دانش پژوهان جوان
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
تحلیل تکنیکی بین بازاری
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان
٪۱۰
المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول دانش پژوهان جوان
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان
٪۱۰
المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد اول دانش پژوهان جوان
۹۴,۰۰۰ ۸۴,۶۰۰ تومان

کتاب‌های جدید دانش پژوهان جوان