انتشارات یاران

کتاب‌های پرفروش یاران

٪۱۰

کلیدهای خوشبختی

۲۵۰۰ ۲۲۵۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ لغات ترکی آذربایجانی - فارسی محق

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

قاعدهٔ زبان‌ترکی

۹۵۰۰ ۸۵۵۰ تومان
٪۱۰

فردیناند عاغیللی اوکوزون ناغیلی به زبان‌های آذربایجانی و انگلیسی

۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰

قصه‌ای برای بچه‌های اسکیمو

۴۵۰۰ ۴۰۵۰ تومان
٪۱۰

اندیشه‌ای برای فردا در پرتو مدیریت دانش

۹۵۰۰ ۸۵۵۰ تومان
٪۱۰

آذربایجان موغام‌لاریندا درآمد و رنگ‌لر

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

لبخند

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

لغات لهجهٔ تبریز

۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰

بیندیشید و موفق شوید

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

سارا عشق خاموش شهریار

۷۵۰۰ ۶۷۵۰ تومان
٪۱۰

تبریز از نگاه جهانگردان

۱۴۵۰۰ ۱۳۰۵۰ تومان
٪۱۰

دور گل نازلانا - نازلانا

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

شرح اشعارترکی صائب تبریزی

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

سن گولنده

۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰ تومان
٪۱۰

دیوان علی‌آقا واحد

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

آذربایجان در مسیر تاریخ

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ لغات‌ترکی (سوزلوک)

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید یاران