انتشارات بازاریابی

کتاب‌های پرفروش بازاریابی

٪۱۰

چم و خم استخدام

۱۷۰۰۰ ۱۵۳۰۰ تومان
٪۱۰

اصول، فنون و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

۲۸۰۰۰ ۲۵۲۰۰ تومان
٪۱۰

درک و دریافت انیاگرام

۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

فروش تکنیکها و کاربردها

۳۶۰۰۰ ۳۲۴۰۰ تومان
٪۱۰

حس برند

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰

رفتار مصرف‌کننده

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

تکنیکهای فرصت‌یابی در بازاریابی و فروش (با نگرش بازار ایران)

۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰

برندسازی نامزد انتخاباتی

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

تخت پروکروستس: رهایی از حماقت‌های انسان مدرن

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

تماس یک میلیاردی

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

فروشندگان بزرگ چگونه عمل می‌کنند؟

۲۴۰۰۰ ۲۱۶۰۰ تومان
٪۱۰

طراحی محیط‌های تجاری بر اساس مفاهیم بازاریابی و معماری داخلی

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

کلمات جادویی فروش

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

انیاگرام در کسب و کار

۱۳۰۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

مدیران عوضی: همهٔ ما مدیر هستیم

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

بازاریابی و فروش تلفنی با نگرش بازار ایران

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان

کتاب‌های جدید بازاریابی