انتشارات طرح نقد

کتاب‌های پرفروش طرح نقد

٪۱۰

قوانین مغز برای بقا و موفقیت در محیط خانه، کار و تحصیل

۶۴۰۰۰ ۵۷۶۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ و نظریه اجتماعی

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

قانون پارکسنیون و «سایر مطالعات درباره امور اجرایی»

۲۹۰۰۰ ۲۶۱۰۰ تومان
٪۱۰

آسیب‌شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

تروبریاندها

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان
٪۱۰

فلسفه تحلیلی از منظر عقلانیت نقاد نظریه‌ها و کاربردها

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ تومان
٪۱۰

تحلیل کنش در منطق موقعیت: تاملاتی در فلسفه علوم اجتماعی کارل پوپر

۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰

سرمایه در قرن بیست و یکم

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

معنویت

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

عقل افسرده: تاملاتی در باب تفکر مدرن

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان

چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد

٪۱۰

قوانین مغز برای سالمندان

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ و دین

۶۹۰۰۰ ۶۲۱۰۰ تومان
٪۱۰

همه حق دارند

۳۴۰۰۰ ۳۰۶۰۰ تومان
٪۱۰

بیلی باتگیت

۴۴۰۰۰ ۳۹۶۰۰ تومان
٪۱۰

با مغزهایمان چه باید بکنیم؟ دیدگاه‌هایی در فلسفه قاره‌ای

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

تداوم و تحول در تاریخ‌نگاری ایران

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان
٪۱۰

ایران، اسلام، تجدد

۵۳۰۰۰ ۴۷۷۰۰ تومان

کتاب‌های جدید طرح نقد