انتشارات خجسته

کتاب‌های پرفروش خجسته

٪۱۰

مبانی نظری مردم شناسی

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

تاملی در نگرش سیاسی مصدق

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

فیلم به عنوان فیلم: درک و داوری فیلمها

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

واقعیت درمانی

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

انسان‌شناسی (نگاهی نو به تحول جسمانی، فرهنگی و روانشناختی انسان)

۸۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

رهبری اثربخش

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

مگره و شاهدان خاموش

۲۳۰۰۰ ۲۰۷۰۰ تومان
٪۱۰

آموزش ریاضیات بر اساس رشد شناختی کودک

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

یک سال با پیانو

۱۴۰۰۰۰ ۱۲۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

مارکس و مارکسیسم

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

چگونه استعداد ریاضی کودکان خود را پرورش دهیم

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

والیان آذربایجان از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

برندگان و بازندگان

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

جشن یلدا

۹۰۰۰ ۸۱۰۰ تومان
٪۱۰

مطالعات انتقادی ارتباطات

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

مگره و مرد خانه به دوش

۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰

دانشگاه تهران

۷۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید خجسته