انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

کتاب‌های پرفروش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

٪۱۰

مدیریت دانش، سازمان و سیاست‌گذاری عمومی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

استادان و نااستادان

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

علوم انسانی و اجتماعی در ایران

۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰

تجربه تجدد

۹۸۰۰۰ ۸۸۲۰۰ تومان
٪۱۰

مفاهیم کلیدی در مطالعات جنسیت و زنان

۶۶۰۰۰ ۵۹۴۰۰ تومان
٪۱۰

فلسفه علوم اجتماعی

۶۵۰۰ ۵۸۵۰ تومان
٪۱۰

پیر بوردیو و میدان دانشگاهی

۱۴۰۰۰ ۱۲۶۰۰ تومان
٪۱۰

انقلاب علمی

۷۶۰۰۰ ۶۸۴۰۰ تومان
٪۱۰

درآمدی بر انسانشناسی علم و آموزش عالی

۳۸۰۰۰ ۳۴۲۰۰ تومان

ویژگی‌های اساتید برتر

٪۱۰

معماری علم در ایران

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

انسان‌شناسی علم و تکنولوژی

۸۰۰۰ ۷۲۰۰ تومان
٪۱۰

شهروندی دانشگاهی در ایران

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

تولید و مصرف فرهنگی در دانشگاه ایرانی

۱۳۰۰۰ ۱۱۷۰۰ تومان
٪۱۰

انسان آکادمیک

۵۸۰۰۰ ۵۲۲۰۰ تومان
٪۱۰

حکایت دانشگاه

۱۱۰۰۰ ۹۹۰۰ تومان
٪۱۰

علم و دیپلماسی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

الگوی چهار وجهی برای ارزیابی توسعه علوم انسانی

۲۷۰۰۰ ۲۴۳۰۰ تومان

کتاب‌های جدید پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی