بنر اساتید

انتشارات دانشگاه مفید

کتاب‌های پرفروش دانشگاه مفید

٪۱۰
تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان
٪۱۰
مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان
٪۱۰
اصول و روش نگارش دانشگاهی
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان
تصوف روزگار تکوین
٪۱۰
جمع آوری قرآن
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان
اسلام سیاسی در ایران
٪۱۰
بنیاد اندیشه سیاسی در اسلام (از تکوین تا تدوین)
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان
٪۱۰
تحول مبانی مشروعیت سلطنت
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان
٪۱۰
عرفان ذهن آگاهی
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان
اسلام سیاسی معاصر در کشاکش هویت و تجدد
٪۱۰
تاریخ تحول دولت در اسلام
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان
٪۱۰
دانش تفسیر در سنت یهودی - مسیحی
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان
٪۱۰
اقتصاد بخش عمومی
۳۲۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان
٪۱۰
رادیکالیسم اسلامی در ایران معاصر
۲۸۵,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
معرفت قرآنی (مجموعه مقالات)
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
چالش‌های معاصر تعیین سرنوشت اقوام
۳۴,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان
٪۱۰
روشنفکران ایرانی و سنت
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان
یهودیت از لابه‌لای متون

کتاب‌های جدید دانشگاه مفید