انتشارات قصیده سرا

کتاب‌های پرفروش قصیده سرا

٪۱۰

اسلام و مدرنیته

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های جانوری در زبان فارسی

۴۹۰۰۰ ۴۴۱۰۰ تومان
٪۱۰

سنت عقلانی اسلامی در ایران

۱۲۹۰۰۰ ۱۱۶۱۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ شکنجه: تاریخ کشتار و آزار در ایران

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

سه تقریر رقیب درباره مدرنیته خروج اعتراض وفاداری

۵۵۰۰۰ ۴۹۵۰۰ تومان
٪۱۰

دین و سیاست در اندیشه مدرن

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

فرودستی زنان

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

جنسیت، ناسیو نالیسم و تجدد در ایران (دوره پهلوی اول)

۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
٪۱۰

مصدق و کودتا

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

السدیر مک‌اینتایر

۸۵۰۰۰ ۷۶۵۰۰ تومان
٪۱۰

خوشبختی در اوج ناامیدی

۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰

زن از دیدگاه فلسفه سیاسی غرب

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

بعد پنجم: کاوش در قلمرو روحانی

۹۵۰۰۰ ۸۵۵۰۰ تومان
٪۱۰

دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی جان رالز

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

مشروطیت از زبان تقی زاده

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰

تاریخ هیچکس

۶۵۰۰۰ ۵۸۵۰۰ تومان
٪۱۰

به زیرِ مقنعه

۷۵۰۰۰ ۶۷۵۰۰ تومان
٪۱۰

اسلام‌گرایی یا اسلام؟

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید قصیده سرا