انتشارات زمینه

کتاب‌های پرفروش زمینه

٪۱۰

صمیمیت در بازاریابی چند سطحی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

پیگیری در بازاریابی چند سطحی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

سامورایی مهربان

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

حرفه ای‌ها (هفت گام برای حرفه‌ای شدن در بازاریابی شبکه‌ای)

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

تنها راز موفقیت، دوام آوردن

۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ تومان
٪۱۰

یخ‌شکن‌ها در بازاریابی چندسطحی

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

چهار رنگ شخصیتی در بازاریابی چندسطحی

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

تجارت قرن بیست و یکم

۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
٪۱۰

دایره اول

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

علم بازاریابی شبکه‌ای

۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰

یک هفتهٔ سرنوشت‌ساز

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

تجارت نوین

۱۲۰۰۰ ۱۰۸۰۰ تومان
٪۱۰

دایرهٔ اول

۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰ تومان
٪۱۰

بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی

۱۰۵۰۰ ۹۴۵۰ تومان
٪۱۰

فیل را بخور

۴۵۰۰۰ ۴۰۵۰۰ تومان
٪۱۰

مجموعه کتاب‌های کامیابی

۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰

به دنبال نه: «بله» مقصد است، و «نه» راه رسیدن به آن

۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ تومان
٪۱۰

تنها راز موفقیت، دوام آوردن

۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان

کتاب‌های جدید زمینه