بیا از کتابچی بگیر

انتشارات آوای خاور

کتاب‌های پرفروش آوای خاور

راهنمای زبان فارسی باستان (دستور زبان، گزیده متون، واژه‌نامه)
فرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه (زبان پهلوی)
درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی
٪۱۰
فرهنگ لغات کتیبه‌های فارسی باستان
۵۹۰,۰۰۰ ۵۳۱,۰۰۰ تومان
٪۱۰
شاهکارهای نزار قبانی
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان
٪۱۰
گوهر پایدار «ادب در حماسه حبیب ابن اوس طایی»
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان
٪۱۰
قولنامه
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان
٪۱۰
پیشوند افعال فارسی از دیدگاه تاریخی
۱۹۵,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰ تومان
٪۱۰
فرهنگ ریشه‌شناختی افعال زبان فارسی
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
تاریخ ادبیات زبان عربی
۲۸۵,۰۰۰ ۲۵۶,۵۰۰ تومان
٪۱۰
چهارفصل آفتاب
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان
٪۱۰
گاهشماری جشن‌های زردشتی
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان
٪۱۰
کورش بزرگ
۲۴۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
کوچ پنجره‌ها= ابجدیه‌الیاسمین
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان
٪۱۰
ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان
٪۱۰
فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)
۶۴۰,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰ تومان
٪۱۰
آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید)
۳۹۰,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ تومان
سرگذشت نام ایران

کتاب‌های جدید آوای خاور