بازگشت هزینه کتاب‌های کمک درسی کنکور ۱۴۰۱

انتشارات نوشته

کتاب‌های پرفروش نوشته

٪۱۰
ارزش‌یابی توصیفی (ابزارها و روش‌ها)
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
پروژه طیف
٪۱۰
آماده سازی کودکان برای ورود به پیش‌دبستان و دبستان
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
آزمایش مارشملو: راهنمای خودکنترلی و مقابله با وسوسه
۳۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ تومان
میخواهم پژوهشگر شوم
نظریه انسان سالم
٪۱۰
شخصیت‌های رنگی در تحصیل
۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ تومان
٪۱۰
کاربرد استعاره در مشاوره و درمان خانواده
۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ تومان
٪۱۰
گاستون پسر کنجکاو
۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰ تومان
٪۱۰
روایت‌پژوهی
۴۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰ تومان
٪۱۰
تقویت مهارت‌های اجرایی در نوجوانان برای موفقیت تحصیلی و اجتماعی
۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰
شناسایی، پرورش و افزایش هوش‌های چندگانه در کودکان پیش دبستانی
۱۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰ تومان
٪۱۰
معنا و حیرت
۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰ تومان
راهنمای عملی درمان مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان
٪۱۰
پیش‌گیری از اعتیاد
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
٪۱۰
نادی و نی‌انبان سحرآمیز
۱۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰ تومان
مدیریت مبتنی بر تفکر شطرنجی
کارکردهای اجرایی در کودکان و نوجوانان

کتاب‌های جدید نوشته